top of page

Pla d'Igualtat de Gènere per a la Qrambla

Introducció

La QRambla, com a entitat implicada en els canvis de la societat, ha establert la importància d’establir mecanismes que vetllin per a la igualtat de gèneres en tots els seus àmbits d’actuació. Els nostres objectius són d’establir un marc per promoure la igualtat de gènere, prevenir la discriminació, i crear un ambient inclusiu i segur per a tots els membres.

Diagnòstic de la Situació

L’associació té una composició equilibrada de gèneres, i també la junta actual. Els rols de direcció i participació s’assignen de manera igualitària.

A les ballades, tot i que els rols de cada gènere encara hi són molt presents, s’accepta amb naturalitat qualsevol variació.

Pel que fa als grups que actuen, hem vist que la proporció d’homes sol ser més gran. És una àrea on caldrà actuar.

 

Objectius Generals i Específics

General: Assegurar la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, i combatre qualsevol forma de discriminació de gènere.

Específics 

 • Fomentar la participació equitativa de tots els gèneres en tots els rols i activitats.

 • Sensibilitzar sobre la importància de la igualtat de gènere i el respecte mutu.

 • Establir mecanismes de detecció i actuació davant situacions de discriminació o assetjament.

 

Àrees d'Actuació

 • Formació i Sensibilització: Desenvolupament de programes de formació en igualtat de gènere per a membres i junta.

 • Participació i Representació: Promoció de la igualtat en la participació i representació en tots els nivells de l'associació.

 • Comunicació: Utilització d'un llenguatge inclusiu i promoció de valors d'igualtat en tots els materials i comunicacions.

 • Prevenció i Actuació: Creació de protocols per prevenir i actuar davant l'assetjament o discriminació de gènere.

 • Contractació: Crear els mecanismes per fomentar els grups amb presència de dones.

Pla d'Acció

 • establir un protocol específic d’actuació en cas d’assetjament per les ballades.

 • conscienciar la Junta de la importància de la igualtat de gèneres

 • reforçar la política incorporar dins els criteris de contractació de grup l’equilibri de gèneres, que detallem en un punt a part.

 • encoratjar durant les ballades l’intercanvi de rols i fer veure el paper relatiu dels rols assignats.

Seguiment i Avaluació

 Regularment, la Junta avaluarà l’assoliment dels objectius, i proposarà, i s’escau, mesures correctores.

Implementació

 

La implementació d'aquest pla requerirà la col·laboració activa de tots els membres de Qrambla, així com un compromís continu per part de la junta. Serà clau establir un comitè o grup de treball dedicat a la igualtat de gènere per liderar i supervisar la implementació del pla, així com per gestionar qualsevol incidència relacionada amb la igualtat de gènere.

 

Aquest pla és un document viu que serà revisat i actualitzat regularment per assegurar que continua sent rellevant i efectiu en la promoció de la igualtat de gènere dins de Qrambla.

 

Integració de la Priorització de Contractar Grups de Dones

1. Política de Contractació Equitativa

 • Definició de la Política: Establir una política clara que prioritzi la contractació de grups musicals liderats per dones o amb una representació significativa de dones, com a part del compromís de l'associació amb la igualtat de gènere.

 • Objectius: Augmentar la visibilitat i participació de les dones en l'àmbit de la música folk i tradicional, contribuint així a un canvi cultural dins i fora de l'associació.

2. Criteris de Selecció

 • Incloure criteris de selecció que valoren la diversitat de gènere dins dels grups musicals, sense comprometre la qualitat artística.

 • Establir un percentatge mínim de representació femenina dins dels grups com a part dels criteris de contractació.

3. Promoció i Suport

 • Promoció Activa: Fer una crida activa a grups musicals liderats per dones o amb forta presència femenina perquè s'inscriguin a les vostres convocatòries.

 • Suport i Desenvolupament: Considerar la creació de programes de suport per a grups emergents de dones, incloent tallers, mentoratge, i oportunitats de xarxa.

4. Transparència i Comunicació

 • Comunicar obertament la política i els criteris de contractació a tots els interessats, incloent socis, participants, i grups musicals potencials.

 • Publicar anualment un informe sobre la diversitat de gènere dins de les contractacions, destacant els progressos i els àmbits de millora.

5. Compromís a Llarg Termini

 • Establir aquesta política com un compromís a llarg termini, revisant i ajustant les estratègies segons els resultats i el feedback de la comunitat.

6. Col·laboració i Aliances

 • Buscar col·laboracions amb altres festivals, associacions, i entitats que comparteixin objectius similars per amplificar l'impacte de les nostres accions.

Implementació i Seguiment

 • Grup de Treball: Crear un grup de treball específic dins de la junta o comitè d'igualtat de gènere per supervisar la implementació d'aquesta política.

 • Formació: Ofereix formació sobre igualtat de gènere i biaix inconscient a tots els membres involucrats en el procés de selecció i contractació.

 • Avaluació: Incloure indicadors específics dins del pla d'avaluació del Pla d'Igualtat de Gènere per mesurar l'èxit d'aquesta iniciativa.

Protocol d'Actuació per a la Prevenció de Conflictes de Gènere a Qrambla

Vegeu-ho en aquest pdf.

bottom of page